SAZIV ZA ŠESTU REDOVNU (III SAZIV) SKUPŠTINU AKCIONARA ZIF "EUROFOND" AD PODGORICA